Leder

Hurra for steinerpedagogikken!

September 2019 er en merkemåned for steinerpedagogikken i verden! For 100 år siden startet Rudolf Steiner den første steinerskolen i Stuttgart. Steinerpedagogikken har siden blitt grundig utprøvd gjennom pedagogisk praksis i stadig nye byer og land.

Steinerpedagogikken har som mål å utvikle potensialet i hvert barn på en allsidig måte. Samspillet mellom det tenkende, det gjørende og det som oppleves er vesentlig. Hele mennesket med alle sine evner, sanser og muligheter skal tiltales og utvikles i barnehage og skole.

Steinerpedagogikken har oppnådd internasjonal annerkjennelse og har lykkes med å bevare sin egenart på tross av politiske trender og endringer i skolesystem og læringssyn. Men denne kampen er vedvarende! Det allsidige fokuset til steinerpedagogikken gjør sentrale deler av pedagogikken vanskelig å måle, og i en tellekultur kan det virke fortvilende på kontrollører at resultater, kurver og tall ikke alltid kan fremskaffes. Det er kanskje en av de største utfordringene steinerpedagogikken vil møte i de neste 100 år – å oppnå forståelse for at det viktigste som skjer innen læring og utvikling, ikke alltid kan testes og måles; selvtillit, initiativ, engasjement, mot, lærelyst, kreativitet, dannelse, etisk sans, moral, empati, arbeidsglede, pågangsmot, endringsvilje … kan det skjematisk fremstilles?

Hvordan steinerpedagogikken vil utvikle seg de neste 100 år er vanskelig å spå, men i dette nummeret har vi gitt muligheter for drømmer, visjoner og ubenyttet potensiale. Til lykke med 100 år og lykke til med de neste!