Steinerhøyskolen + OsloMet = SANT

Det er et stort behov for steinerpedagogisk utdanning og nye lærere til skolene i årene som kommer. Steinerhøyskolen er Norges eneste utdanningstilbud innen steinerpedagogikk og tilbyr i dag lærer- og barnehagelærer­utdanning, sosialpedagogikk og to masterprogram. I tillegg tilbyr høyskolen et bredt tilbud av etter- og videreutdanning.

Steinerhøyskolen arbeider kontinuerlig for å tilby den beste steinerpedagogiske lærerutdanningen. Nå utvides tilbudet med et nytt utdanningstilbud; en integrert femårig master, Grunnskolelærerutdanning 1–7 med steinerpedagogikk, i samarbeid med Norges største lærerutdanning ved OsloMet, Storbyuniversitetet.

Det steinerpedagogiske og det grunnleggende fagdidaktiske får studentene på Steinerhøyskolen i til sammen 3 av 5 år, mens fordypning i enkeltfag får de på OsloMet.

«Vi har behov for flere studenter for å dekke etterspørselen etter pedagoger til landets 30 steiner­skoler. Steinerhøyskolen gjennomførte en under­søkelse blant steinerskolenes ledere som viste at de var godt fornøyd med den steiner­­­pedagogiske bachelorgraden Steinerhøyskolen gir, men ønsker større faglig fordypning i under­visningsfag. Steiner­høyskolen er en liten høyskole med stor kompetanse på steiner­­­pededagogikk, men vi har ikke mulighet til å bygge opp tilstrekkelige fag­miljøer og undervise i en bredde av undervisningfag på masternivå, slik større institusjoner kan. Vi trengte å knytte oss opp til noen som er mye større enn oss og OsloMet var førstevalget» sier rektor Dagny Ringheim.

Steinerhøyskolen og OsloMet har diskutert samarbeidsløsninger i flere år og sett på overgangsordninger og påbygg for studenter med steinerpedagogisk bachelorgrad. Da Kunnskaps­departementet ble informert om dette arbeidet var det besluttet at den offentlige lærerutdanningen skulle utvides til en femårig master. Kunnskapsdepartementet foreslo at de to institusjonene skulle søke om en fellesgrad, en grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7 med steinerpedagogikk, som gir kompetanse for å arbeide i alle skoler. Søknaden ble sendt inn til NOKUT i februar 2018, og det gjenstår kun noen formaliteter før studiet kan lanseres for oppstart høsten 2019.

Den nye fellesgraden er organisert på følgende måte; det steinerpedagogiske og det grunn­leggende fagdidaktiske får studentene på Steinerhøyskolen i til sammen 3 av 5 år, mens for­dypning i enkeltfag får de på OsloMet. «Det betyr at steinerpedagogikken, den praksisnære undervisningen og det kunstneriske arbeidet har like stor plass som i den eksisterende lærerutdanningen, og i tillegg får studentene en større faglig trygghet gjennom fordypningen som de tar sammen med andre lærerstudenter på OsloMet. Jeg tenker at dette er en lekker løsning og er begeistret for at vi har fått det til! Det er en akademisk anerkjennelse at en gigant som OsloMet vil samarbeide med oss, og samarbeidet har vært gledesfylt og fruktbart på alle måter. OsloMet og instituttleder Hilde Harnæs med sitt team har brukt mye tid og ressurser på å finne gode løsninger og skrive en omfattende søknad sammen med oss. Vi har opplevd en stor åpenhet og en respekt for vår egenart, og interesse for oss som skoleslag og pedagogisk utdanningsinstitusjon. Gjennom fellesgraden blir vi del av et større fagmiljø og steinerpedagogikken blir mer synlig i utdanningslandskapet» sier Dagny Ringheim fornøyd. «Utdanningen gir også et konkurransefortrinn; studentene er enda bedre kvalifisert til arbeid i steinerskolen og stiller likt med andre offentlig utdannende pedagoger til arbeid i offentlig skole 1.–7. trinn – en såkalt dobbeltkompetanse.»

Også studentene er begeistret. Maren Berg Dybvik var studentrådsleder på Steinerhøyskolen og deltok i prosjektet som en av flere studentrepresentanter. «Det var veldig gøy å delta i prosjektet! Studentenes mening ble vektlagt, så jeg opplevde det svært positivt å delta. Vi gjennomførte en spørreundersøkelse for å sjekke hva som var viktig for studentene, og det var veldig interessant å jobbe med. Det var viktig for meg å gi studentene flere kanaler for å si sin mening, og å formidle arbeidsprosessen tilbake til dem. Det var også en viktig rolle å lytte og lære fra de erfarne menneskene i gruppa. Fellesgraden er attraktiv fordi den tar studentenes egne ønsker på alvor. Dette betyr at steinerpedagogikken kan spres enda mer, og det er jo nettopp det vi ønsker! Det betyr større frihet i studiet, større valgfrihet for senere yrkesliv og at man forhåpentligvis lærer mer. Dessuten tror jeg det er lurt at steinerpedagoger også ser ut i verden, da kan vi både få inspirasjon til å henge med i tiden og få flere til å skjønne at det vi driver med er verdifullt.» sier Maren. «Det beste med Steinerhøyskolen er særpreget. Ingen andre skoler kan være på denne måten! For å skille seg ut på denne måten kreves viljeskrefter og en viss optimisme, og det er det mye av på denne høyskolen. Det er kort vei til ledelsen, fantastiske formidlere og åpenheten blant alle studentene gjør at alle snakker med alle. Jeg sier «du kan jo bare bli steinerskolelærer» til alle jeg kjenner,» avslutter Maren. Etter endte studier på Steinerhøyskolen arbeider hun nå som klasselærer på Steinerskolen i Vestfold.

Søknad om fellesgrad er godkjent hos NOKUT og de skriver blant annet i tilbakemeldingen:

Komiteen vil berømme initiativet til begge institusjonene til å tenke innovativt. Tilbudet om grunnskolelærerutdanning med steinerpedagogikk for trinn 1–7 kan være et viktig og riktig rekrutteringstiltak som vil gjøre denne utdanningen attraktiv. Vi vil også fremheve at dette studietilbudet er helt nytt, og at det ikke finnes andre steder i Norge. Studentene søker gjennom Samordna opptak, og denne muligheten er sett fra Steinerhøyskolen et stort pluss ettersom studiet vil kunne nå flere søkere enn tidligere. Studiet er en integrert femårig grunnskolelærerutdanning som tilbyr skolefagene norsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag, med mulighet for master i norsk og norskdidaktikk, matematikk og matematikk­didaktikk og begynneropplæring.

«Det er viktig at vi har et bredt og godt tilbud til dem som ønsker å arbeide som lærere i fremtiden. Steinerskolene har, med sin tverrfaglige, praktiske og kunstneriske læreplan, behov for lærere med ulik kompetanse. Steinerhøyskolen vil fortsatt tilby lærerutdanning på bachelornivå, masterprogram og etter- og videreutdanning for lærere. Det er mange veier til å bli en god lærer og den nye fellesgraden er et viktig bidrag til mangfoldet og kompetansen som steinerskolene har behov for!» avslutter rektor.

Intervju med Dagny Ringheim og Maren Berg Dybvik. Av Ninon Onarheim

Foto: Freddy Wike

Ninon Onarheim

Ninon Onarheim er norsk redaktør i Steinerbladet. Lærerutdannet fra Steinerhøyskolen. Mor til fire barn i steinerskole og steinerbarnehage.