Steinerpedagogikken i hundre!

Steinerskolen har vokst seg stor og sterk og virkelig omfavnet jordkloden i løpet av de siste hundre år, og det er ingen tvil om at vi tar en ny runde. Vi stopper opp et øyeblikk for å feire oss selv, men vi skal videre! Fremtiden er mer spennende enn noen gang, og aldri har vel menneskeheten følt sterkere enn i dag at det er opp til oss hvordan fremtiden blir. Dagens situasjon er et resultat av valg vi har tatt de siste tretti år, og nåtidens handlinger vil avgjøre våre barns fremtid. Tiden som kommer må føre med seg store endringer dersom vi vil ta vare på kloden.

Denne utfordringen må vi utnytte til å kreve barndommen tilbake. Barnehager og skoler må bli fristeder og skolesamfunn der barna får oppleve at tilværelsen er fylt med skjønnhet, mål og mening. Skjønnheten i menneskeverdet, mening og sammenheng med naturen og ikke minst sin egenverdi. Livskvalitet og opplevelsen av mening med tilværelsen blir da et vesentlig mål med fagene i skolen. Kunnskap skal ikke lenger måles, for den får oppstå ut fra en kvalitativ sammenheng med livet – elevene føler det de lærer som relevant for deres eget liv og for deres og vår felles fremtid. Den nye, høyteknologiske hverdagen lar oss arbeide like mye med vår ånd og sjel som med våre hoder og hender. Elevene opplever skolesamfunn som tar del i lokalsamfunnet på en bærekraftig måte.

Det kommende århundret må preges av livskvalitet og mening. For hver skole som åpnes, hver barnehage som får nye avleggere, vil steinerpedagogene fordype pedagogikken og menneskesynet. Slik treet ikke kan vokse i bredden og høyden uten å slå tilsvarende rot, vil pedagogenes arbeid med egenutvikling og kollegialt samarbeid om fordypning og utvikling av pedagogikken prege en stadig voksende skolebevegelse. Det blir naturlig å snakke om en udefinerbar og hellig dimensjon ved det pedagogiske møtet – det menneskelige møtet mellom pedagoger og elever. Pedagogene får tilbake lærergjerningens rolle som hyrde og moralsk veileder. Ja, læreryrket blir det viktigste for klodens videre utvikling, og pedagogene får full frihet og tillit til å gjøre bruk av sin egen skapende fantasi. Tilsvarende vil kunnskapstilegnelsen preges av tilliten til at barna lærer og utvikler seg best i sitt eget tempo, og tillit til at fantasien er avgjørende for en senere selvstendig og levende tenkning.

Skolens nye innhold og verdier fører til et løft for menneskeheten, fordi vår daglige innsats med og for andre og verden fører til en dypere forståelse av solidaritet og nestekjærlighet, skaperglede og engasjement, utforskertrang og vitebegjær – en skole som er opptatt av hva det vil si å være menneske.

I disse håpefulle fremtidsperspektivene er steiner­pedagogikken faktisk mer aktuell nå enn for hundre år siden og er et nødvendig bidrag for fremtidens behov. Vi gleder oss!

Steinerskoleforbundet

Gry Veronica Alsos

Lærer på Steinerskolen på Skjold. Tidligere leder av Steinerskoleforbundet.